FUNDUSZE EUROPEJSKIE W  PIGUŁCE - ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

BAZA WIEDZY

PROJEKT to przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu między beneficjentem a instytucją. Projekt jest zawsze przedmiotem WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, w którym zawiera się wszelkie informacje na jego temat np. harmonogram, planowane do realizacji zadania, cele itp.

 

MŚP to inaczej mikroprzedsiębiorstwa, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 o wyłączeniach blokowych uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. MŚP zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do odpowiedniej kategorii MŚP świadczą następujące przesłanki:

 

Mikroprzedsiębiorstwo

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników

 • nie przekracza 2 milionów euro obrotu rocznie lub

 • nie przekracza 2 milionów całkowitego bilansu rocznego

 

Małe przedsiębiorstwo

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników

 • nie przekracza 10 milionów euro obrotu rocznie lub

 • nie przekracza 10 milionów całkowitego bilansu rocznego

 

Średnie przedsiębiorstwo

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników

 • nie przekracza 10 milionów euro obrotu rocznie lub

 • nie przekracza 10 milionów całkowitego bilansu rocznego

 

Obecnie  najwięcej możliwości dofinansowania mają właśnie MŚP. Warto więc rozważyć udział w konkursach dedykowanych dla przedsiębiorców.

Utrata statusu przedsiębiorstwa MŚP

Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie roku, który jest brany pod uwagę, nie wpłynie to na sytuację przedsiębiorstwa – zachowuje ono status MŚP. Jednakże jeśli zjawisko to powtórzy się w ciągu kolejnych dwóch lat, nastąpi utrata statusu. 

 

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Prace B+R to działalność, która ma charakterze naukowy i/lub techniczny. Jej celem jest rozpoznanie prawidłowości występujących w wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez stawianych przez teorie lub koncepcje naukowe. Działalność badawczo-rozwojowa służąca zmniejszaniu różnic technologicznych między regionami i tworzeniu lepszych warunków równej konkurencji.

W nomenklaturze unijnej wyróżniamy dwa główne rodzaje prac B+R – badania przemysłowe i prace rozwojowe.

 

BADANIA PRZEMYSŁOWE

Badania przemysłowe są zawsze związane z procesem produkcji czy świadczenia usług. Nie jest to dywagacja o potencjalnym zastosowaniu wyników (częste uzasadnienie nauk podstawowych) tylko działania związane z konkretnym zastosowaniem. Można powiedzieć, że badania przemysłowe są ostatnim etapem badań dla przemysłu zaś prace rozwojowe są pierwszym etapem komercjalizacji.

W badaniach przemysłowych możemy konkretnie wyróżnić:

 • badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów oraz usług. Tematyka badań tych jest kształtowana przez aktualne lub przyszłe potrzeby rynku jak i również potencjał rynku co zapewnia iż wyniki badań przemysłowych będą wdrażane do przemysłu poprzez prace rozwojowe. Szczególnym przypadkiem są badania nad technologiami rodzajowymi umożliwiające szerokie ich zastosowanie (omówione poniżej). Badania te kładą  zawsze nacisk na produkt (materiał, substancja, urządzenie, element) usługę poprzez wypracowanie narzędzia (urządzenia, elementu, metody) czy proces (wytwarzania danego materiału, substancji, urządzenia, elementu). Badania te mogą się koncentrować na zastosowaniu zjawiska fizycznego w przemyśle (np. fluorescencja kropek kwantowych, efekt fotochromowy w okularach) i materiałów (nanosrebro itp.).

 

W tym miejscu ustawodawca wyróżnił technologie rodzajowe. Technologie rodzajowe (nie są zdefiniowane w ustawie). Jest to polskie tłumaczenia technologii generatywnych (ang. ), czyli takich które mają szerokie zastosowanie. Przykładem technologii i materiału jest nanosrebro. Technologia wytwarzania nanosrebra (jak to zrobić) oraz technologiastosowania, która jest modyfikowana w zależności od potrzeby (zawiesina, osadzenie w warstwie).

 • badania mające na celuwprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Pierwszym etapem jest zdiagnozowanie miejsc najsłabszych w produkcie, procesie produkcji oraz usługi,  a następnie przeprowadzenie badań przemysłowych mających na celu ulepszenia najsłabszego miejsca. Takie podejście umożliwia znaczące podniesienie parametrów produktu, procesów przy minimalnych zmianach i optymalnych kosztach. Analogicznie do łańcucha, w którym poprawiając najsłabsze ogniwo wzmacnia się cały łańcuch.  Badania te dotyczą modyfikacji lub opracowania elementów składowych systemów złożonych, które mają największy w pływ na końcowy produkt lub usługę. Pierwszym etapem tych badań jest zdiagnozowanie potrzeb poprzez audyt technologiczny, a następnie zaproponowanie rozwiązań, przeanalizowanie ich pod kątem opłacalności i ryzyka oraz wprowadzenia w pracach rozwojowych. Niezbędnym elementem tych badań jest współpracujący parter przemysłowy ze swoim produktem i technologiami wytwarzania (najczęściej przedsiębiorca).

 

PRACE ROZWOJOWE

Prace rozwojowe to procesy tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług poprzez łączenie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej.

Możemy wyróżnić następujące elementy prac rozwojowych:

 • Tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych (nie są na sprzedaż tylko na potrzebę wewnętrzną podmiotu).

 • Opracowywanie prototypów urządzeń o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym. W przypadku wykorzystania prototypu komercyjnie (sprzedaży) wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej.

 • Projekty pilotażowe w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja służy wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych i jest bardzo kosztowna. W przypadku, gdy projekty pilotażowe mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej.

 • Prace związane z przeskalowaniem technologii w skali laboratoryjnej do skali półtechnicznej i ćwierć technicznej jak i również działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie.

 

INNOWACYJNOŚĆ

Fundusze unijne kładą nacisk na projekty innowacyjne, czyli takie, które wprowadzają nową jakość do gospodarki, społeczeństwa, przedsiębiorstwa.

Innowacyjność zgodna z prawem unijnym to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

Produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa.

Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Koszty te podlegają dofinansowaniu w ramach funduszy unijnych.

O kwalifikowalności kosztów decydują kolejno przepisy unijne, przepisy zawarte w uszczegółowieniach programów oraz ewentualnie inne dodatkowe przepisy stanowione przez instytucję zarządzającą. Każdy konkurs określa możliwe do kwalifikowania w jego ramach wydatki. Wiedza o kosztach kwalifikowanych jest podstawą ubiegania się o dofinansowanie.